เจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เรื่อง ประกาศเจตจำนง […]

Admin

13/07/2020

เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เรื่อง เจตนารมณ์ตามน […]

Admin

13/07/2020

เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ อบต

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เรื่อง เจตจำนงสุจริต […]

Admin

13/07/2020

เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เรื่อง เจตจำนงการปฏิ […]

Admin

13/07/2020