กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Admin

09/07/2020

กองช่าง

กองช่าง

Admin

09/07/2020

กองคลัง

กองคลัง

Admin

09/07/2020

สำนักปลัด

โครงสร้างพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัด องค์การบร […]

Admin

09/07/2020

สมาชิกสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดุซงญอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส […]

Admin

08/07/2020