2. สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ตำบลดุซงญอ ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก อาชีพรอง ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ นอกจากนั้นก็มีการเลี้ยงสัตว์ และค้าขาย

Admin

06/07/2020

1. สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย

Admin

06/07/2020