โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบต.ดุซงญอ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและฝึกทักษะในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน

Admin

30/07/2020

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบต.ดุซงญอ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สร้างความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

Admin

30/07/2020

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนตำบลดุซงญอ

อบต.ดุซงญอ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล

Admin

30/07/2020

Admin

30/07/2020

Admin

30/07/2020

แจกจ่ายหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันฯให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลดุซงญอ

นายก อับดุลรอซัค บาโด สมาชิกอบต.ร่วมด้วย รพสต.ตำบลดุซงญอ อสม.และปกครองอำเภอจะแนะแจกจ่ายหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันฯให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลดุซงญอ

Admin

02/07/2020
1 5 6 7