5. สภาพปัญหาของเขตพื้นที่

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ   

                (1)  ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลดุซงญอ  มีอาชีพเกษตรการทำสวนยางและเนื่องจากปัญหาราคายางตกต่ำ  ทำให้มีรายได้น้อยและรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

                (2)  ปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการแผนใหม่

                (3)  ปัญหาเกษตรกรขาดวัสดุ/อุปกรณ์และเงินทุนในการประกอบอาชีพ

                (4)  ปัญหาการรวมตัวของเกษตรกร ขาดความรู้ในการพัฒนาการผลิต  และการรวมตัวเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ

                (5)  ปัญหาโรคระบาดสัตว์เลี้ยงและศัตรูพืช  ไม่มีเวชภัณฑ์และความรู้

                (6)  ปัญหาด้านปศุสัตว์ เกษตรกรไม่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเลี้ยงสัตว์  และไม่มีเงินทุน ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นเพียงอาชีพเสริม  หรือทำเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  ประกอบกับการลงทุนค่อนข้างสูง  ทำให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

                (8)  ปัญหาการประกอบอาชีพและการมีงานทำ  เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอจากการ ประกอบอาชีพ

                ความต้องการ

                (1) ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร

                (2 ต้องการให้ส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี ปรับปรุงดินให้เหมาะสม

                (3) ให้รัฐจัดสรรงบประมาณสร้างสถานที่ฝึกอาชีพพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้การฝึกอบรมและดำเนินการ

                (4) ต้องการให้มีการขุดดินยกร่องเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานและทฤษฎีใหม่

                (5) ต้องการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมทั้งให้ความรู้ทางวิชาการ

                (6) ต้องการให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร

                (7) ต้องการให้สนับสนุนการป้องกันโรคระบาดสัตว์เลี้ยงและการกำจัดศัตรูพืช

                (8) ต้องการให้มีศูนย์สาธิตการตลาด

                (9) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัยและเหมาะสมตลอดจนด้านการตลาด

                (10) ต้องการให้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ

                (11) ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการร่วมคิด  ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหา

2. ปัญหาด้านสังคม

                (1) ในด้านศาสนา บทบาทของผู้นำศาสนาในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคมยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร

                (2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีถูกวัฒนธรรมอื่นเข้ามาแทรกซ้อน  จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูให้เข้าสู่สภาพเดิมและสกัดกั้นวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกไป

                ความต้องการ

                (1) ให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้น

                (2) สร้างความเข้มแข็งในด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่ผู้นำศาสนาและชุมชนได้เข้ามาร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคม

                (3) ต้องสร้างความรู้สึกหรือค่านิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน    

3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                (1) ปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม  ถนนลูกรังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

                (2) ปัญหาการประกอบธุรกิจในหมู่บ้าน เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านเป็นเกษตรกรรมไม่มีสถานที่รับซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร

                (3) ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะโทรศัพท์บ้านยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับโทรศัพท์มือถือบางพื้นที่ไม่มีสัญญา

                (4) ปัญหาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน  ตำบลบางเส้นทางเป็นดินลูกรัง  ดินธรรมดา ไม่สามารถใช้งานด้านในทุกฤดูกาลทำให้การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก

                (5) ปัญหาด้านแหล่งน้ำหลายแห่งเกิดความตื้นเขินจำเป็นต้องมีการขุดลอกเพื่อให้ใช้การได้

                ความต้องการ

                (1) เร่งรัดการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนและเส้นทางการคมนาคมต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานเช่น  สร้างถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต

                (2) ต้องการให้ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ประชาชน

                (3) ต้องการให้มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ และสถานที่รับซื้อสินค้าทางการเกษตร

                (4) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ

                (5) วางท่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่น้ำท่วมขังบนถนน

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

                (1) ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากขาดน้ำอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง และแหล่งน้ำไม่เพียงพอ

                (2) ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร   ขาดน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

                ความต้องการ

                (1) ต้องการให้ปรับปรุงและสร้างระบบประปาหมู่บ้านและภาชนะใส่น้ำ เพื่อให้ได้น้ำสะอาดและ  สภาพดีเพื่อการผลิต

                (2) ต้องการให้มีการจัดแหล่งน้ำมากขึ้น และจัดระบบชลประทานให้เหมาะสม  สร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข

                (1) ปัญหาการบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน

                (2) ปัญหาสุขลักษณะในบ้านเรือน  เนื่องจากการจัดเก็บบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะและความ    ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

                (3) ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหาโรคระบาดทางเดินอาหารสุขลักษณะนิสัยของการบริโภค

                (4) ปัญหาการวางแผนครอบครัว  เนื่องจากประชาชนมีบุตรมากและเกิดภาวะโภชนาการ        ไม่สมบูรณ์ แก่เด็กตลอดจนครัวเรือนยากจน และส่วนใหญ่ชาวไทยมุสลิมนิยมใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว

                (5)     ปัญหาภาวการณ์ติดยาเสพติดในเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น

                (6)     ปัญหาอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันด้วยภูมิคุ้มกันในวัยเด็ก โรคพยาธิ  โรค ทุพโภชนาการ  โรคปากและฟันยังมีอัตราสูง

                (7)     ปัญหาการมีส้วมใช้ถูกสุขลักษณะ ไม่มีส้วมใช้ทุกครัวเรือน

                (8)     ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง  5 ปีขาดสารอาหารระดับ 1

                (9)     ปัญหาโรคระบาดกับแมลง ไข้เลือดออกและมาลาเรีย

                ความต้องการ

                (1) ต้องการให้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องกองทุนยา เวชภัณฑ์ และด้าน การวางแผนครอบครัว

                (2) ต้องการให้ส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาล การบริโภคน้ำสะอาด อาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่มี แมลงวันตอม

                (3) ต้องการให้ความรู้ด้านอาหารโภชนาการและการเลี้ยงดูเด็ก

                (4) ต้องการให้อบรมส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้มีนิสัยรักความสะอาดมีส้วมใช้ทุกครัวเรือน

                (5) ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นธรรมเพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้

                (6) ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรรวมทั้งภูมิปัญญาของชาวบ้านในการ รักษาพยาบาล      

                (7) เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง รวมทั้งให้มีการรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

                (1) ปัญหาความรู้ของบุคลากร

                (2) ปัญหาขาดวัสดุ / อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

                (3) ปัญหาขาดบุคลากรเฉพาะสาขา

                ความต้องการ

                (1) ต้องการให้การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อจะได้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพในการพัฒนาตำบล

                (2) ต้องการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์สำนักงาน

                (3) ต้องการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาเพิ่มขึ้น

7. ปัญหาด้านการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

                (1) ปัญหาการให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิต ราษฎรขาดโอกาสในการศึกษา

                (2) ปัญหาอัตราการเรียนต่อของนักเรียนที่จบประถมศึกษาและมัธยมศึกษายังมีไม่มากพอ

                (3) ปัญหาประชาชนชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน       สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) และไม่นิยมใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

                (4) ปัญหาสถานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากขาดสถานที่ให้ความรู้และบริการ      ด้านข้อมูลข่าวสาร

                (5) ปัญหาการมีกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและการเล่นกีฬาเนื่องจากประชาชนไม่นิยมเล่นกีฬาและจัดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

                (6) ปัญหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเช่นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียน

                ความต้องการ

                (1) ต้องการให้ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

                (2) ต้องการให้ส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

                (3) ต้องการพัฒนาเด็กเล็กทุกประเภทให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน

                (4) ต้องการยกระดับการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา

                (5) ต้องการพัฒนาด้านภาษาไทยแก่นักเรียนทุกระดับชั้นทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

                (6) ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน

                (7) ต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับภาครัฐมากขึ้น ทั้งในด้านการกำหนดหลักสูตรเพื่อหาวิธีการและการบริการต่างๆ

                (8) ต้องการให้สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และส่งเสริมการจัดกลุ่มสนใจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

                (9) ต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนสอนศาสนา การขยายห้องเรียนและการก่อสร้างอาคารเรียน

8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                (1) ปัญหาป่าไม้ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                (2) ปัญหาประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นระบบ และการขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน

                (3) ปัญหาการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในทางเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก

                ความต้องการ 

                (1) ต้องการให้ประชาชนและองค์กรชุมชนมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู    การจัดการและการใช้ประโยชน์

                (2) ต้องการมีการกระจายผลประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม

                (3) ต้องการเร่งรัดสัมมนาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายให้มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน

                (4) ต้องการให้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

9. ปัญหาอื่นๆ

                (1) ปัญหายาเสพติดเนื่องจากตำบลแว้งมีพื้นที่ใกล้กับชายแดนประเทศมาเลเซียทำให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

                (2) ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                (3) ปัญหาครอบครัวและชุมชนชนบท กลายเป็นสังคมเมืองมุ่งสู่วัตถุ เห็นแก่ตัว ขาดความอบอุ่น ทำให้เกิดการแก่งแย่งในทรัพยากร

                ความต้องการ

                (1) ต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และส่งเสริมเยาวชนโดยลดละเลิกอบายมุข

                (2) ต้องการให้มีการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                (3) ต้องการให้สถาบันทางศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจของครอบครัวและชุมชนเป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจทางหลักธรรมของศาสนาให้คนมีศีลธรรม และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน