4. การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1.  ด้านคมนาคม

 • ถนนสายหลัก   สายดุซงญอ – กาเต๊าะ
 • ถนนสายดุซงญอ – แมะแซ
 • ถนนสายยามู – สาเมาะ
 • ถนนสายดุซงญอ – จะแนะ
 • ถนนสายดุซงญอ – ยานิง

2.  การโทรคมนาคม

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           จำนวน  1  แห่ง
 • สถานีย่อยโทรคมนาคม             จำนวน  1  แห่ง
 • จุดรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน  2  แห่ง

3.  การใช้ไฟฟ้า

ชื่อ – หมู่บ้านจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้
1.  บ้านดุซงญอ64040677
2.  บ้านแมะแซ28317917
3.  บ้านสุแฆ20213812
4.  บ้านรือเปาะ30620128
5.  บ้านกาแย2296172
6.  บ้านกาเตาะ2211455
7.  บ้านน้ำหอม3011829
8.  บ้านสาเมาะ20313710
รวม2,3851,449230

4.  ข้อมูลอื่น ๆ

4.1  มวลชนจัดตั้ง

 • มีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  100  คน
 • หมู่บ้าน  อพป.  จำนวน  7  หมู่บ้าน และ ปชด. จำนวน 3 หมู่บ้าน  ดังนี้

          หมู่ที่ 1        บ้านดุซงญอ (อพป.) 

          หมู่ที่ 2        บ้านแมะแซ (อพป.) 

          หมู่ที่ 3        บ้านสุแฆ    (อพป.) 

          หมู่ที่ 4        บ้านรือเปาะ (อพป.) 

          หมู่ที่ 5        บ้านกาแย  (อพป./ปชด.)    

          หมู่ที่ 6        บ้านกาเต๊าะ (อพป./ปชด.)    

          หมู่ที่ 7        บ้านน้ำหอม (อพป./ปชด.)    

          หมู่ที่ 8        บ้านสาเมาะ (อพป.) 

 • คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดุซงญอ    จำนวน   12  คน
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลดุซงญอ                            จำนวน   200  คน
 • ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลดุซงญอ     จำนวน  100  คน
 • ชมรมจักรยานดุซงญอ                         จำนวน  180  คน