3. สภาพสังคม

สภาพสังคม

                สภาพสังคมตำบลดุซงญอจะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความนับถือ มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม 99.9๙ % และศาสนาพุทธ ๐.๐๑ %

1. ด้านการศึกษา

– โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  1  แห่ง

1.  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นายอับดุลฮาลี  แวดอเล๊าะ  ผอ.โรงเรียนสวนพระยาวิทยา       

    สถานที่ตั้ง  ม. 1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ  จ. นราธิวาส

–  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  5  แห่ง

1.  โรงเรียนบ้านดุซงญอ  นายรำรี  สะมารา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุซงยอ                         

    สถานที่ตั้ง  บ้านดุซงญอ  ม. 1 ต.ดุซงญอ

2.  โรงเรียนบ้านแมะแซ   นายมะนุ๊  ดือเระ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมะแซ                          

    สถานที่ตั้ง  บ้านแมะแซ  ม. 2  ต.ดุซงญอ

3.  โรงเรียนบ้านรือเปาะ นายซายูตี  มะรีกี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรือเปาะ         

    สถานที่ตั้ง  บ้านรือเปาะ  ม. 4  ต.ดุซงญอ

4.  โรงเรียนบ้านกาแย  นายกอเร็น  เกษม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแย           

    สถานที่ตั้ง  บ้านกาแย  ม. 5  ต.ดุซงญอ

5.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม  นายเจะสุไลมัน  บาแม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม   สถานที่ตั้ง  บ้านน้ำหอม  ม. 7  ต.ดุซงญอ       

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล  3  ขวบ  จำนวน  4   แห่ง

                1.  ศูนย์เด็กเล็กบ้านดุซงญอ  สถานที่ตั้ง  บ้านดุซงญอ  ม. 1  ต.ดุซงญอ

                2.  ศูนย์เด็กเล็กบ้านรือเปาะ  สถานที่ตั้ง  บ้านรือเปาะ  ม. 4  ต.ดุซงญอ

                3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาแย       สถานที่ตั้ง  บ้านกาแย    ม.5   ต.ดุซงญอ

                4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำหอม    สถานที่ตั้ง  บ้านน้ำหอม   ม.7   ต.ดุซงญอ

.               สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

–  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  1  แห่ง

1.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ                        

     ว่าที่ร้อยโทประวิตร  จินตประสาท  ผอ. กศน. อำเภอจะแนะ  สถานที่ตั้ง  317  หมู่ที่ 1   

     ตำบลดุซงญอ 

                – วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส  หน่วยจัดเมือง  ห้องเรียน อบต.ดุซงญอ  สถานที่ตั้ง  อบต.ดุซงญอ

                    1.  สาขาการปกครองท้องถิ่น

–  ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง

                    1.  บ้านดุซงญอ   สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลดุซงญอ

2.  ด้านศาสนา

 • สำนักสงฆ์  จำนวน  1  แห่ง
 1. สำนักสงฆ์บ้านแตแร  มีพระหิน  ตันติโถ  เป็นเจ้าอาวาส  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลดุซงญอ
 • มัสยิด  จำนวน  10  แห่ง
 1. มัสยิดมูฮำมาดี  มีนายอับดุลฮาดี  เจ๊ะแต  อิหม่ามประจำมัสยิด   บ้านดุซงญอ  หมู่ที่ 1  ตำบลดุซงญอ
 2. มัสยิดอัลอิสละห์  มีนายอุสมาน  มะ อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านยือนือเร๊ะ  (บ้านแมะแซ)  หมู่ที่ 2  ตำบลดุซงญอ
 3. มัสยิดดารุลอีมาน  มีนายอับดุลรอฮิม  บือซา อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านแมะแซ  หมู่ที่ 2  ตำบลดุซงญอ
 4. มัสยิดคอยรียะห์  มีนายอดินันท์  บาฮา  อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านสุแฆ  หมู่ที่ 3  ตำบลดุซงญอ               
 5. มัสยิดอัลฮูรียะห์   มีนายมุกตาร์  มาเสาะ อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านรือเปาะ หมู่ที่ 4  ตำบลดุซงญอ
 6. มัสยิดยามาตุลอิสลามียะห์   มีนายมะนาเซ  สาแม  อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านกาแย   หมู่ที่ 5   ตำบลดุซงญอ
 7. มัสยิดอัลอิสลามียะห์   มีนายมาหามะ  สาและ  อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านกาเต๊าะ  หมู่ที่ 6  ตำบลดุซงญอ
 8. มัสยิดนูรุลอีบาดะห์  มีนายอายิ  สะมะแอ    อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านน้ำหอม  หมู่ที่ 7  ตำบลดุซงญอ
 9. มัสยิดอีบาดัต  มีนายมาหามะ  เจ๊ะมะ   อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านสาเมาะ  หมู่ที่ 8  ตำบลดุซงญอ
 10. มัสยิดนูรุลฮูดา  มีนายเจ๊ะอูเซ็ง  สนิ  อิหม่ามประจำมัสยิด  บ้านสาเมาะ  หมู่ที่ 8  ตำบลดุซงญอ

3.  ด้านสาธารณสุข

 1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ  จำนวน  1  แห่ง  และ รพ.สต.บ้านกาเต๊าะ  จำนวน  1 แห่ง  รวมทั้งสิ้นจำนวน  2  แห่ง  สถานที่ตั้ง  ดังนี้
 • รพ.สต.ดุซงญอ  สถานที่ตั้งบ้านดุซงญอ  ม. 1  ต. ดุซงญอ
 • รพ.สต.บ้านกาเต๊าะ  สถานที่ตั้งบ้านกาเต๊าะ  ม. 6  ต. ดุซงญอ

                –  อัตราการใช้ส้วม  จำนวนร้อยละ  95 %

4.  ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 •  สถานีตำรวจยุทธศาสตร์ตำบลดุซงญอ    จำนวน  1  แห่ง
 • กองร้อยทหารราบ     จำนวน  1  แห่ง