2. สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

                1.  อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่  ในพื้นที่ตำบลดุซงญอ ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก  อาชีพรอง  ทำสวนผลไม้ ได้แก่  ลองกอง  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ฯลฯ นอกจากนั้นก็มีการเลี้ยงสัตว์ และค้าขาย

                2.  ระบบการตลาด  ในพื้นที่  ของตำบลดุซงญอ  มีร้านค้าปลีก กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน โดยมีตลาดท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดร้านค้าที่ส่งสินค้าแก่ร้านค้าย่อยในอำเภอตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ มีตลาดนัดเอกชน  ขายเฉพาะวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

                3.  หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

  •  สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่งคือ 1. ปตท.( PTT)  2. ซัสโก (SUSCO)
  •  ห้างหุ้นส่วนกำจัดดุซงญอเทรดดิ้ง
  •  ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีเซอร์วิสดุซงญอ
  •  ห้างหุ้นส่วนกำจัดดุซงญอคอนสตรัคชั่น
  •  ห้างหุ้นส่วนกำจัดซอฟรอนสหกิจ
  •  ห้างหุ้นส่วนกำจัดดุซงญอมุสลิมวัสดุก่อสร้าง
  •  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโสรยาการโยธา
  •  ห้างหุ้นส่วนจำกัดดุซงญอการไฟฟ้า