1. สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

                องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ   ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  16  ธันวาคม 2539  และได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่     ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  ตำบลดุซงญอ  เป็น 1 ใน 4 ตำบล ของอำเภอจะแนะ  อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอจะแนะ  โดยอยู่ห่างจากอำเภอจะแนะประมาณ  10  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ  37  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านดุซงญอ  มีพื้นที่ประมาณ  114.35  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 71,468.75 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.11 ของพื้นที่อำเภอจะแนะ  และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ    จดตำบลบองอ   อำเภอระแงะ

                ทิศใต้       จดตำบลช้างเผือก         อำเภอจะแนะ

                ทิศตะวันออก         จดตำบลจะแนะ และผดุงมาตร    อำเภอจะแนะ

                ทิศตะวันตก จดอำเภอศรีสาคร

ภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่  และลักษณะภูมิประเทศ  ของตำบลดุซงญอ  ส่วนใหญ่เป็นแนวภูเขาสูงและแนวภูเขาสลับซับซ้อน  ซึ่งส่วนมากของพื้นที่  จะอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกและพื้นที่ราบจะอยู่ทางด้านเหนือของตำบลเป็นส่วนใหญ่  ตามรายละเอียดดังนี้

                1  ที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเล  20 – 50 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 15 % ของพื้นที่ใน

ตำบลซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 , 3  และบางส่วนของหมู่ที่ 2 , 4 , 8

                2  ที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเล  50 – 100 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 15 % ของพื้นที่

ในตำบลส่วนใหญ่อยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่  ซึ่งประกอบด้วย  หมู่ที่ 5 , 6 , 7  และบางส่วนของหมู่ที่ 2 , 4 , 8

                3  ที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเล 100 – 200 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 70 % ของพื้นที่ใน

ตำบลซึ่งประกอบด้วยภูเขาที่เป็นแนวสลับซับซ้อน  อยู่ทางทิศใต้ของตำบล  เป็นพื้นที่ของ หมู่ที่ 2 และหมู่ ที่  4 – 8

สภาพภูมิอากาศ

                เนื่องจากพื้นที่ของตำบลดุซงญอและตำบลใกล้เคียง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขามากมายจึงทำให้สภาพภูมิอากาศมีลักษณะฝนตกชุกตลอดทั้งปี

สภาพพื้นที่ที่ใช้ในการทำเกษตร มีดังนี้

                1  กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลประมาณ 3% ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 8 เป็นจำนวน 2,141  ไร่

                2  กลุ่มดินที่ปลูกยางพารา มีพื้นประมาณ 20%  ที่โดยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เป็นจำนวน  31,016   ไร่

                3 กลุ่มดินภูเขามีพื้นที่ของตำบลซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ,  ป่าไม้  และใช้ปลูกไม้ยืนต้นต่างๆประมาณ   77 % เป็นจำนวน 31,084  ไร่

จำนวนหมู่บ้าน

                จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 8  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

                หมู่ที่  1 บ้านดุซงญอ          มีพื้นที่จำนวน    4.64    ตารางกิโลเมตร

                    ผู้ใหญ่บ้าน        นายมะรอยาลี  บาโด

                หมู่ที่  2 บ้านแมะแซ มีพื้นที่จำนวน    4.31    ตารางกิโลเมตร

                    ผู้ใหญ่บ้าน        นายกัปตัน  กาเราะ

                หมู่ที่  3 บ้านสุแฆ    มีพื้นที่จำนวน   4.49    ตารางกิโลเมตร

                    กำนัน             นายมาหะมะ  สามะแอ

                หมู่ที่  4 บ้านรือเปาะ มีพื้นที่จำนวน    18.84   ตารางกิโลเมตร

                    ผู้ใหญ่บ้าน        นายอับดุลการิม  บูละ

                หมู่ที่  5 บ้านกาแย  มีพื้นที่จำนวน    23.94   ตารางกิโลเมตร

                              ผู้ใหญ่บ้าน        นายมาหามะสักรี  หะมิ

                หมู่ที่  6 บ้านกาเต๊าะ มีพื้นที่จำนวน    19.62   ตารางกิโลเมตร

                    ผู้ใหญ่บ้าน        นายบือราเฮง  สาและ

                หมู่ที่  7 บ้านน้ำหอม มีพื้นที่จำนวน    32.90   ตารางกิโลเมตร

                    ผู้ใหญ่บ้าน        นายมะรูดิน  แตบาตู

                หมู่ที่  8 บ้านสาเมาะ มีพื้นที่จำนวน    5.61    ตารางกิโลเมตร

                    ผู้ใหญ่บ้าน        นายมาหะมะ  ดอเล๊าะ

จำนวนประชากร

                ประชากรของตำบลดุซงญอ มีประชากรทั้งสิ้น 9,921  คน

                ชาย         5,026 คน

                หญิง         4,895 คน

                รวมทั้งหมด   9,921   คน

หมู่ที่จำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1.  บ้านดุซงญอ6561,0021,0502,042
2.  บ้านแมะแซ2996176101,227
3.  บ้านสุแฆ211445461906
4.  บ้านรือเปาะ3137927701,562
5.  บ้านกาแย2315625531,115
6.  บ้านกาเตาะ2295545261,070
7.  บ้านน้ำหอม3126275681,195
8.  บ้านสาเมาะ2075504841034
รวม2,4585,1395,02210,161

หมายเหตุ  :   ข้อมูลประชากร ที่มาสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง ณ เดือน กันยายน  2560