โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 5 – 7 ตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดุซงญอ ร่วมกับ ชมรม อสม หมู่ 5 – 7 ตำบลดุซงญอ ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 5 – 7 ตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาด ความเรียบร้อย และลดโรคในชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน และเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและรักษาทำความสะอาดในชุมชนให้น่าอยู่