โครงการ อสม.พลังชุมชนลดเสี่ยง ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดุซงญอ ร่วมกับ ชมรม อสม. หมู่ 5-7 ตำบลดุซงญอ ดำเนินโครงการ อสม.พลังชุมชนลดเสี่ยง ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม. เกิดความตระหนักด้านสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ คัดกรองเฝ้าระวังโรคและป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองและชุมชน เพื่อให้เกิดการดำเนินการในการลดปัจจัยเสี่ยง ลดการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองและชุมชน และเพื่อให้ อสม. และองค์กร อสม. พัฒนาเป็นองค์กรสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคอย่างยั่งยืน