โครงการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้าถึงบริการตรวจเลือดเอชไอวี โดยสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดุซงญอ ร่วมกับ กลุ่มนราธิวาส (ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ) ดำเนินโครงการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้าถึงบริการตรวจเลือดเอชไอวี โดยสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเรื่องการป้องกันเอชไอวี และการอยู่ร่วมกันในชุมชน และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้รับบริการปรึกษา และตรวจเลือดโดยสมัครใจ