โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบต.ดุซงญอ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในตำบลดุซงญอ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนในตำบลดุซงญอ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป