โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพในตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 อบต.ดุซงญอ จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพในตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ดุซงญอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับชีวอนามัยในสถานประกอบการ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการค้นหาสิ่งคุกคามจากการทำงาน