โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบต.ดุซงญอ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและฝึกทักษะในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตแบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้ประชาชนในตำบลดุซงญอ ใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง