โครงการรอบรั้วมัสยิดสะอาดปลอดขยะ ในตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดุซงญอ ร่วมกับ ชมรมผู้นำศาสนา ตำบลดุซงญอ ดำเนินโครงการรอบรั้วมัสยิดสะอาดปลอดขยะ ในตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ในการรักษาความสะอาดของชุมชน และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน และเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ