โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบต.ดุซงญอ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพ สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน