โครงการจัดงานมหกรรมตาดีกาตำลดุซงญอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ โดยนายอับดุลรอซัค บาโด ดำเนินโครงการงานมหกรรมตาดีกาตำบลดุซงญอขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาหมู่บ้านกาแย เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ (ภาษาและวัฒนธรรมมลายู) ส่งเสริมงานศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงสืบไป เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร กลุ่มเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง