แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  :

“ดุซงญอน่าอยู่  เรียนรู้คู่คุณธรรม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน  น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

                  พันธกิจ (Mission):

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลดุซงญอให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ  ด้านสวัสดิการสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านสุขอนามัย              ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

3. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนา และประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

4. ส่งเสริม สนับสนุนการค้าและการลงทุนผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน  ตลอดจนสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่

5. ปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

    สิ่งแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้น่าอยู่  ตลอดจนกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย

6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา และ สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

7. พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

            2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) : ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

            ประเด็นที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            เป้าประสงค์    โครงสร้างพื้นฐานของตำบลดุซงญอ  มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

  1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน

    ระบบระบายน้ำ

2. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค               

3. จัดทำผังเมืองและผังตำบล

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร

5. จัดให้มีไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

            ตัวชี้วัด         ประชาชนตำบลดุซงญอได้รับบริการจากโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

            ประเด็นที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

            เป้าประสงค์   ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้  ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา    ด้านสุขอนามัย และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน  สร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

2. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด

              5.    ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

            ตัวชี้วัด   ประชาชนตำบลดุซงญอได้รับการดูแลจากภาครัฐ และมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 60

            ประเด็นที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์    ประชาชนมีส่วนร่วมและความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  ผู้นำศาสนา และประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ           ประชาธิปไตย

2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการ               รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน   ท้องถิ่น

4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

            ตัวชี้วัด         ประชาชนตำบลดุซงญอรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

            ประเด็นที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ

                              การท่องเที่ยว

            เป้าประสงค์    การค้าและการลงทุนผลิตภัณฑ์หมู่บ้านประสบความสำเร็จ เกิดการสร้างกลุ่มอาชีพ และมีรายได้ให้กับประชาชนอย่างมั่นคง

            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่น

              2.    ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

              3.    ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

ตัวชี้วัด         ประชาชนมีรายได้ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถดำรงชีพในการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 20

            ประเด็นที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

            เป้าประสงค์    ตำบลดุซงญอน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

                              1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                              2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์                                  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                              3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

                              4. จัดทำระบบขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

                              5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

ตัวชี้วัด          ประชาชนตำบลดุซงญอให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน  ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

            ประเด็นที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ                              ปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์    จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้ดำรงสืบไป  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

2. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน

            ตัวชี้วัด         ตำบลดุซงญอมีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ และเป็นเอกลักษณ์ของตำบล โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลอนุรักษ์และดูแลสืบต่อไป

            ประเด็นที่ 7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

            เป้าประสงค์    ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

2. พัฒนาปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

3. พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

ตัวชี้วัด         องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน

2.3   จุดยืนทางยุทธศาสตร์

          จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ใช้เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาส่วนกลาง และบริบทในพื้นที่ของตำบล โดยคำนึงถึงศักยภาพท้องถิ่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ “ดุซงญอน่าอยู่ เรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 

          1. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุง รักษาเส้นทางการคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

          2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิตโดยทั่วถึง การส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชน การพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ

          3. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย :     การสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่

          4. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว : สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

          6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น :         การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

          7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล : การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.4  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม           องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602 – 2564) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2550 – 2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2562 – 2565) แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ และกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เพื่อการ