เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

เรื่อง เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส