สำนักปลัด

โครงสร้างพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัด

องค์การบริหารส่วนตําบลดุซงญอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัด