สำนักปลัด

โครงสร้างพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัด

องค์การบริหารส่วนตําบลดุซงญอ

สำนักงานปลัด