รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ 2565

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกันและผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา

๒. ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรูปรายการต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ทำให้ ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติมจึงทำให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.ควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดการระยะเวลาการจัดซื้อ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อคุณภาพของงานและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

๒. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน