วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. วิสัยทัศน์

“ดุซงญอน่าอยู่ เรียนรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง”

2. พันธกิจ

                2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลดุซงญอ ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

                2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านอาชีพ  ด้านสวัสดิการสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านสุขอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

                2.3 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนา และประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

                2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการค้าและการลงทุนผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน ตลอดจนสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่

                2.5 ปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้น่าอยู่  ตลอดจนกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย

                2.6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา และสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

                2.7 พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                3.1 โครงสร้างพื้นฐานของตำบลดุซงญอ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

                3.2 ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้  ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านสุขอนามัย  และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมและความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ผู้นำศาสนา และประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

                3.4 การค้าและการลงทุนผลิตภัณฑ์หมู่บ้านประสบความสำเร็จ เกิดการสร้างกลุ่มอาชีพและมีรายได้ให้กับประชาชนอย่างมั่นคง 

                3.5 ตำบลดุซงญอน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

                3.6 จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู            ให้ดำรงสืบไป เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

                3.7 องค์กรเกิดประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                4.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                4.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

                4.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

                4.5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                4.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                4.7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

5. กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

                1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

                    1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค              

                    1.3  จัดทำผังเมืองและผังตำบล

                    1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร

                    1.5 จัดให้มีไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

                2)  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                    2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

                    2.2  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

                    2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                    2.4  ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด

                    2.5  ส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

                    2.6  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

                3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

                    3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

                    3.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

                    3.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

                    3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

                4)  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

                    4.1 ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่น

                    4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

                    4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                    4.4 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

                5)  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                    5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                    5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

                    5.3 จัดทำระบบขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

                6)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

                    6.2 เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา

                    6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน

                7)  ด้านการบริหารจัดการที่ดี

                    7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

                    7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

                    7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดกา องค์กร ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                    7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

6. การประเมินยุทธศาสตร์

                เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสามารถบรรลุสู่ความสำเร็จต่อเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  หรือทิศทางยุทธศาสตร์ได้  จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน  ทั้งการประเมินภายในและประเมินภายนอก โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบ  หรือแนวทางการประเมิน โดยการประเมินภายในนั้นจะเป็นการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส่วนการประเมินภายนอกนั้นจะมอบหมายให้ สถาบันการศึกษาฯ  เป็นผู้ประเมิน