ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการเกษตร

ภุมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการเลี้ยงชีพการดำรงชีพ