ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

ให้ผู้ที่มีลำดับถัดไปเข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น