จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ อบต.ดุซงญอ

เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2566 อบต.ดุซงญอได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ อบต.ดุซงญอ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดพร้อมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป