ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

แค่เข้าไปสแกน QR Code หรือคลิิ๊ก https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28