การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

อบต.ดุซงญอ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ของ ศพด. สังกัด อบต.ดุซงญอ
เพื่อจัดประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย