การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ด้วยวันที่ 11 เมษายน 2565 นายอับดุลรอซัค บาโด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมเรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของอบต.ทุกคน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างค่านิยมการทำงานอย่างสุจริต ตามมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน