การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตำบล,และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง