การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน

ด้วยวันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน ให้แก่บุคลากรของอบต.ทุกท่านเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างค่านิยมการทำงานอย่างสุจริต ตามมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน