การขับเคลื่อนจริยธรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts